Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 19:47

Ολοκλήρωση του έργου AquaNEX

Ολοκληρώθηκε το έργο  «Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques» (Διατήρηση και διασφάλιση ποιότητας των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Ελλάδα και την Αλβανία με τη χρήση τεχνικών παρατήρησης της γης), με ακρωνύμιο: AquaNEX, του  Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020”  το οποίο υλοποιήθηκε με την συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, του Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας (επικεφαλής εταίρος), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και του Εθνικού Φορέα Φυσικών Πόρων Αλβανίας.

Το AquaNEX είναι ένα στρατηγικό έργο στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες παρατήρησης της Γης, στοχεύοντας σε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του υδάτινου και εδαφικού οικοσυστήματος.

Στόχος του έργου AquaNEX είναι η προώθηση της κοινής αειφορικής διαχείρισης υδατικών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή και η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητάς της, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα, μέσω της εφαρμογής αναβαθμισμένων εργαλείων παρακολούθησης των υδάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο πατήστε εδώ