Βασικά Στοιχεία για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Διοίκηση του Κράτους οργανώνεται στην βάση :
(α) της Διοικητικής Αποκέντρωσης, άρθρο 101 «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και
(β) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άρθρο 102 «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». 
Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Oι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι αυτοτελείς διοικητικές μονάδες αρμόδιες με αποστολή τις εκτελεστικές και ελεγκτικές δραστηριότητες του κράτους στην περιοχή ευθύνης τους.
Ειδικότερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαχειρίζεται:
-Κρατικές υποθέσεις που για συνταγματικούς λόγους δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση (έλεγχος νομιμότητας των πράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προστασία δασών, διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και του κρατικού πλούτου κλπ)
-Κρατικές υποθέσεις που σταδιακά αποκεντρώνονται από την κεντρική διοίκηση, με στόχο τη δημιουργία ενός επιτελικού και ευέλικτου κράτους.
-Κρατικές υποθέσεις που αποβλέπουν στην άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη.


ΧΑΡΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ :

  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Έδρα

Συντονιστής

  Αττικής Αθήνα Κοκκινάκης Σπυρίδων
  Μακεδονίας - Θράκης Θεσσαλονίκη Σάββας Ιωάννης
  Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννινα Μιχελάκης Βασίλειος
  Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Λάρισα Ντίτορας Νικόλαος
  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Πάτρα Παπαθεοδώρου Νικόλαος
  Αιγαίου Πειραιάς Θεοδωρίδης Νικόλαος
  Κρήτης Ηράκλειο Κοζυράκη Μαρία

 

Βασικά στοιχεία για την λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου :
 

«Με το αρ. 28 του Ν. 4325/2015 καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συστήθηκε  θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο "Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης". Η εν λόγω θέση είναι αντίστοιχη με εκείνη προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου και ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου. Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μπορεί να επιβάλει την ποινή του προστίμου έως και τις αποδοχές δύο μηνών».

Nόμος 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015), άρθρο 28: "Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης"  pdf


Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 37/Α/07-06-2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"    pdf


Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ΠΔ 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010)pdf


Οργανόγραμμα σε Διάγραμμα με βάση το ΠΔ139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010)  pdf


Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης  pdf


Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων     pdf  (ΦΕΚ 491/Β/31-03-2011)


Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου    pdf  (ΦΕΚ 480/Β/29-03-2011)


O Α! βαθμός Αυτοδιοίκησης, συγκροτείται απο 52 Δήμους.

 26 Δήμοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
 19 Δήμοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
  7 Δήμοι στην Περιφέρεια Ιονίου.

Ο Β! βαθμός Αυτοδιοίκησης συγκροτείται απο 3 Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες) με αιρετό επικεφαλής τον Περιφερειάρχη. 

 Γεωγραφική έκταση: 29.133 τετρ. χλμ. (περίπου το 22% της Ελληνικής επικράτειας)  Πληθυσμός: ~1.500.000 κάτοικοι (14% του Ελληνικού πληθυσμού ζει εδώ)