ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Η Διεύθυνση Δασών Αχαΐας της Α.Δ. Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, κατόπιν της υπ' αριθ. 190451/19-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΠΒΟΡ1Φ-ΘΤΩ) απόφασης ανάθεσης προκήρυξης μιας (1) θέσης προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας, της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. στη Δ/νση Δασών…
Η Διεύθυνση Δασών Ηλείας της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, κατόπιν της υπ’ αριθ. 79072/2563/03.09.2021 Επανάληψης στο ορθό Εγκριτικής Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «5η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του…
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου αποφασίζει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του…
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου αποφασίζει την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του…
 Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, κατόπιν της υπ’ αριθ. 79072/2563/03.09.2021 Επανάληψης στο ορθό Εγκριτικής Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «5Η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές…
Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ανακοινώνει την έναρξη στις 18.06.2020 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και λήξη στις 27.07.2020 στην αριθμ.οικ.89086/05.06.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ6Θ2ΟΡ1Φ-ΠΕΚ) προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς την Τετάρτη 17/6/2020 δημοσιεύθηκε…
Σελίδα 1 από 2