Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023 13:02

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η από 28-07-2023 απόφαση της Επιτροπής επιλογής δύο (2) δικηγόρων για πρόσληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 89086/5-6-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Θ2ΟΡ1Φ-ΠΕΚ) προκήρυξη.

Η πλήρης ανακοίνωση αποτελεσμάτων καθώς και ο πίνακας μοριοδότησης είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση