Πράξεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Τίτλος Έργου 

«Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το υποέργο 2 της Πράξης «Οριοθέτηση Ζωνών Υφαλμύρινσης και Στρατηγικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας στις Λεκάνες Απορροής Ποταμών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Δικαιούχος

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός έργου

  34.744,80 € (με ΦΠΑ)

Ημερομηνία ένταξης

05/08/2019

Ημερομηνία συμβασιοποίησης

07/01/2022

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ιόνια Νησιά 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας

2 - «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Επενδυτική Προτεραιότητα

6b -Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος

6.b.1 - Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού  και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δράση

6β.1.2(2) - Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

Ταμείο συγχρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου έργου 

Τα φαινόμενα παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας και οι συνακόλουθες συνθήκες λειψυδρίας έχουν ενταθεί τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας.  Το έργο  περιλαμβάνει την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας για τις ΛΑΠ που υπάγονται τα Ιόνια νησιά, λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια που εκπονήθηκαν για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα (Ηπείρου, Δυτ. Στερεάς Ελλάδας και Βόρειας Πελοποννήσου) κατά τον 1ο Διαχειριστικό Κύκλο (2013). Σκοπό έχει την κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση και εστίαση στα Ιόνια Νησιά κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων για τις Λεκάνες Απορροής των Ιονίων Νήσων χωρικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υδάτων Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Φαινομένων Ξηρασίας/ Λειψυδρίας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα δεδομένα, διαμορφώνει ένα ενιαίο πλαίσιο παρακολούθησης, εντοπισμού και αντιμετώπισης συμβάντων ξηρασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και καθορίζει το πλαίσιο των δράσεων/μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας. Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

§  Η παρουσίαση και ο υπολογισμός των δεικτών παρακολούθησης και εντοπισμού των φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας που χρησιμοποιούνται ευρέως σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αξιολόγηση τέτοιων φαινομένων.

§  Η αξιολόγηση της τρωτότητας των Ιονίων Νήσων σε φαινόμενα ξηρασίας και λειψυδρίας

§  Η διαμόρφωση μηχανισμού παρακολούθησης για τον εντοπισμό φαινομένων ξηρασίας και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με το επίπεδο σοβαρότητας και της έντασης τέτοιων φαινομένων.

§  Η  διαμόρφωση προτάσεων μέτρων/δράσεων άμβλυνσης της τρωτότητας σε φαινόμενα λειψυδρίας και αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας που θα πρέπει να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν από τους παρόχους νερού (ΔΕΥΑ, Δήμους) αλλά και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας.

 logo Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

"Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων"

logo espa 2014 2020

 

 

Τίτλος
Title

Παρακολούθηση/διαχείριση των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ
Monitoring/Management of bathing waters according to the requirements of directive 2006/7/EC

Περιφέρεια
Region

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Region of Peloponnese

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Operational Programme

12- Πελοπόννησος
12- Peloponnese

Φορέας Λειτουργίας
Project Operator

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου
Water Division of Peloponnese

Προϋπολογισμός
Budget

423.390,81 €

Ταμείο
Fund

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
European Regional Development Fund (ERDF)

Περιγραφή
Project description

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης , σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης, προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ακτών κολύμβησης
Monitoring of the quality of Bathing water, bathing shore ID registration, supply of bathing shore information plates

Οφέλη
Benefits

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και στη συμμόρφωση με την οδηγία 2006/7/ΕΚ.
The program aims to protect public health and the environment and to comply with Directive 2006/7 / EC.

Φωτογραφίες
Photos

 
ydata 1 ydata 3
ydata 2 ydata 4

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/7/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

289.274,13 €

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

22/02/2016

 

   

Τίτλος Πράξης

 

«Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων  μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ιονίων Νήσων»

Δικαιούχος

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Προϋπολογισμός Πράξης

86.800,00 € (με ΦΠΑ)

Ημερομηνία ένταξης

31/05/2018

Ημερομηνία συμβασιοποίησης

13/02/2020

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ιόνια Νησιά 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας

2 - «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Επενδυτική Προτεραιότητα

6b -Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος

6.b.1 - Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού  και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δράση

6β.1.2(2) - Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

Ταμείο συγχρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ θέτει την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και τους οικολογικούς στόχους στο επίκεντρο μιας προσέγγισης με βάση την ενοποιημένη διαχείριση των υδάτων σε κλίμακα Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ). Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΟΠΥ έχουν καταρτισθεί και εγκριθεί τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και η 1η αναθεώρησή τους για κάθε ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας. Τα ΣΔΛΑΠ υλοποιούνται μέσω του Προγράμματος των Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων που προβλέπονται σε αυτά.

Οι Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας των υδάτων, είναι αρμόδιες μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων των ΣΔΛΑΠ, την υλοποίηση ορισμένων μέτρων, τον συντονισμό και υποστήριξη άλλων φορέων υλοποίησης μέτρων είτε μέσω περαιτέρω εξειδίκευσης ή/και γνωμοδότησης είτε έκδοσης κανονιστικών πράξεων.

Η χωρική αρμοδιότητα της Δ/νσης Υδάτων Ιονίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ 706/16.07.10 (ΦΕΚ 1383/Β’/02.09.2010) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, περιλαμβάνει τις παρακάτω τρείς Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) που υπάγονται τα Ιόνια Νησιά, οι οποίες αντίστοιχα υπάγονται σε τρία διαφορετικά Υδατικά Διαμερίσματα:

- ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου - EL02 / ΛΑΠ Κεφαλονιάς-Ιθάκης-Ζακύνθου - EL0245

- ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας - EL04/ΛΑΠ Λευκάδας - EL0444

 - ΥΔ Ηπείρου - EL05 / ΛΑΠ Κέρκυρας – Παξών - EL0534

Το Αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει δράσεις και ενέργειες για την υποστήριξη της Δ/νσης Υδάτων Ιονίου στην εφαρμογή, παρακολούθηση και υλοποίηση των μέτρων και κατευθύνσεων των ΣΔΛΑΠ χωρικής αρμοδιότητάς της στο πλαίσιο της διασφάλισης και επίτευξης  της καλής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων των Λεκανών Απορροής της Π. Ι.

Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες ομαδοποιούνται στις παρακάτω ενότητες:

 Α. Υποστήριξη της Δ/νσης Υδάτων Ιονίου στην παρακολούθηση, υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων και κατευθύνσεων καθώς και στην αναθεώρηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) / Λεκανών Απορροής (ΛΑΠ) χωρικής αρμοδιότητάς της

Β. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των ΣΔΛΑΠ) /Υποστήριξη σε πληροφοριακές/ διαδικτυακές εφαρμογές.

Η Πράξη υλοποιείται μέσω ενός υποέργου.

  bluecoast map
Σχετικοί Ιστότοποι

 - Γεωχωρική Βάση Δεδομένων Διεύθυνσης Υδάτων Ιονίου

 - Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών για καινοτόμες εφαρμογές των Δημόσιων Υπηρεσιών

                        

 

                                        Τίτλος Πράξης

 

«Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022»

Δικαιούχος

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Προϋπολογισμός Πράξης

389.644,00 € (με ΦΠΑ)

Ημερομηνία ένταξης

18/02/2016

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Άξονας Προτεραιότητας

2 - «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Επενδυτική Προτεραιότητα

6b -Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος

6.b.1 - Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού  και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δράση

6β.1.2(2) - Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

Ταμείο συγχρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης αποτελεί υποχρέωση της Χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 8 και 11 της Οδηγίας-Πλαισίου 2000/60/ΕΚ και των κοινοτικών Οδηγιών 76/160/ΕΟΚ και 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης. Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, η συμμόρφωση με Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέχρι το 2014, η οποία έχει εκδοθεί και ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356Β/2009) και υιοθετεί νέους μικροβιολογικούς δείκτες σε σχέση με την προγενέστερή της 76/160/ΕΟΚ και νέες διαδικασίες-υποχρεώσεις των αρμόδιων φορέων όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού . Επιπρόσθετα στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαισίου 2000/60/ΕΚ έχουν εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.) για κάθε ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας. Τα Ιόνια Νησιά νησιά ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου (Υ.Δ.05), Δυτικής Ελλάδας (Υ.Δ.04) και Βόρειας Πελοποννήσου (Υ.Δ.02) τα Σχέδια Διαχείρισης των οποίων έχουν εγκριθεί με τις Αποφάσεις 1005 (ΦΕΚ 2292Β/2013), οικ.908 (ΦΕΚ 2562Β/2014) και οικ.391 (ΦΕΚ 1004Β/2013) αντίστοιχα. Η παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης αποτελεί μία από τις δράσεις εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης. Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά την υλοποίηση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων της Χώρας στις ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στα πλαίσια υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης :

α)θα παρακολουθούνται τα ύδατα ακτών που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, ακτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και ακτών που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Τα αποτελέσματα θα επεξεργάζονται και θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων δικτυακά προσβάσιμη στο κοινό.

β) θα επικαιροποιείται ανά δύο έτη  το Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και θα δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού.

γ) θα τοποθετηθούν στις ακτές αυτές πινακίδες ενημέρωσης του κοινού.

Οι παραπάνω δράσεις θα υλοποιηθούν με τρία υποέργα:

1ο Υποέργο: Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2017-2023 και σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

2ο Υποέργο: Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022

3ο Υποέργο: Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2016.

AGIOS IOANNIS-MYLOI AGIOS IOANNIS MYLOI
GERAKAS GERAKAS
PALAIOKASTRITSA PALAIOKASTRITSA
VOUTOUMI VOUTOUMI
KOURVOULIA KOURVOULIA
TOURKOPODARO TOURKOPODARO