Τρίτη, 22 Μαϊος 2018 13:55

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών "Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ-ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003135158 2018-05-22)