Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2024 16:20

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παρακολούθηση ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2024-2029 & σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Η Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2024-2029 και σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 213.044,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (η εκτιμώμενη αξία, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ανέρχεται σε: 264.174,56 €), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α’), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 24PROC014223699 2024-02-06)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Κυριακή, 10/03/2023, ώρα 23:59.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Η πλήρης διακήρυξη καθώς και τα σχετικά αρχεία είναι διαθέσιμα ως συνημμένα (σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου Winzip) στην παρούσα ανάρτηση.