Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2024 10:32

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – μετακόμισης για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Η Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς - μετακόμισης για την κάλυψη των αναγκών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιουνίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (η εκτιμώμενη αξία, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ανέρχεται σε: 100.000,00 €), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α’), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 24PROC014209579 2024-02-02).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Κυριακή, 18/02/2024, ώρα 23:59.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Η πλήρης διακήρυξη καθώς και τα σχετικά παραρτήματα είναι διαθέσιμα ως συνημμένα (σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου Winzip) στην παρούσα ανάρτηση.