Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 08:37

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης ετών 2024 & 2025 για την κάλυψη των αναγκών των κατά τόπους υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

Η Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης ετών 2024 & 2025 για την κάλυψη των αναγκών των κατά τόπους υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 110.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (ανευ Φ.Π.Α.: 88.709.68€, Φ.Π.Α. : 21.920,32€), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α’), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC013384792 2023-09-11)

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα σχετικά αρχεία της διακήρυξης είναι διαθέσιμα ως συνημμένα (σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου Winzip) στην παρούσα ανάρτηση.