Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023 14:44

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής (μετακίνηση και διαμονή) σε εκδηλώσεις του έργου SUSWATER

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής (μετακίνηση και διαμονή) σε εκδηλώσεις του έργου "A Common Cross- Border Strategy for the Prevention of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers and the Integrated Management of their Adjacent Ecosystems" με ακρωνύμιο "SUSWATER" και κωδικό ΟΠΣ “5003831” και δικαιούχο την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Συνεργασίας V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC013282740 2023-08-22)

Η πλήρης πρόσκληση και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση.