Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2023 08:09

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων υπογείων υδάτων για το έργο "SUSWATER"

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων υπογείων υδάτων για την υλοποίηση του Παραδοτέου 4.5.2 “Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης» (Development of Monitoring Network) του έργου «A Common Cross- Border Strategy for the Prevention of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers and the Integrated Management of their Adjacent Ecosystems» με ακρωνύμιο ‘‘SUSWATER” και κωδικό ΟΠΣ “5003831”, και δικαιούχο την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012256800 2023-03-08).

Η πλήρης πρόσκληση είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση.