Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2022 12:03

Ανακοίνωση αναφορικά με την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με την υπ’ αριθμ. 160297/03.10.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011351413) Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτύπωσης της ΑΔΠΔΕ&Ι

Ανακοίνωση αναφορικά με την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 160297/03.10.2022 (αριθμ. 4/2022, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 173394,ΑΔΑΜ: 22PROC011351413) Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτύπωσης (μελανιών, toners) για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιουνίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.)

Σας γνωρίζουμε πως η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και των (υπό)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», που υπεβλήθησαν από υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 160297/03.10.2022 (αριθμ. 4/2022, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 173394, ΑΔΑΜ: 22PROC011351413) Διακήρυξης, θα διενεργηθεί από την πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης την 08/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

Η αποσφράγιση θα λάβει χώρα στην έδρα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Τ.Κ. 26441, Πάτρα).

Η πλήρης ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση