Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 12:59

Επιπρόσθετη διευκρίνιση αναφορικά με τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. που θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ.119918/26-07-2022 (Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC011003478) Διακήρυξης

Διευκρίνιση αναφορικά με τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. που θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 119918/26-07-2022 (Α..Δ.Α.Μ.: 22PROC011003478) Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση μελέτης με θέμα: «KAΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΥΥΣ) ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:190890)

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς κατά τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ., μπορούν να παράσχουν πληροφορίες αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που περιγράφονται στην παράγραφο 19.3 (A) της Διακήρυξης, κάνοντας χρήση του πεδίου «Μέσα Μελέτης και Έρευνας» και με παραπομπή στη συμπλήρωση του πίνακα του Υποδείγματος 2 του Προσαρτήματος ΙΙ του τεύχους της Διακήρυξης προσθέτοντας κατά τη συμπλήρωση της στήλης 5 «Επαγγελματική Εμπειρία» και τα έτη.
Το πεδίο «Μέσα Μελέτης και Έρευνας» βρίσκεται στη σελ. 26 του Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής, Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) που έχει αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο της διαγωνιστικής διαδικασίας στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:190890).


Το έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση