Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 08:29

Ορισμός νεότερης ημερομηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3/2022 Διακήρυξης

Ορισμός νεότερης ημερομηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3/2022 Διακήρυξης: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα – εξωτερικού συνεργάτη του Εταίρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για την υλοποίηση ενεργειών και παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 του έργου «A Common Cross- Border Strategy for the Prevention of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers and the Integrated Management of their Adjacent Ecosystems (SUSWATER)» (Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 170555).

Σας γνωρίζουμε πως, εξαιτίας αδόκητου κωλύματος, η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3/2022 Διακήρυξης: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα – εξωτερικού συνεργάτη του Εταίρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για την υλοποίηση ενεργειών και παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 του έργου «A Common Cross- Border Strategy for the Prevention of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers and the Integrated Management of their Adjacent Ecosystems (SUSWATER)» (Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 170555) δεν θα καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί στην αρχικά οριζόμενη ημερομηνία και ώρα (09/09/2029, 10.00 π.μ.).

Η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε νεότερη ημερομηνία και συγκεκριμένα την 13η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ..

H πλήης ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση