Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 16:02

Ανακοίνωση αναφορικά με τον χρόνο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σας γνωρίζουμε πως οι προσφορές που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. Πρωτ. 107881/05.07.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010870517), 108470/06.07.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010878396) και 109671/08.07.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010896900) Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποσφραγιστούν από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. σε χρόνο μεταγενέστερο της 2ας Αυγούστου 2022. Για τον ακριβή χρόνο αποσφράγισης των προσφορών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας.

Το σχετικό αρχείο με την ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση.