Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 14:39

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης "Καθορισμός και οριοθέτηση Ζωνών Υφαλμύρινσης στα Παράκτια Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) των Λεκανών Απορροής Ιονίων Νήσων"

Η Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης «KAΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΥΥΣ) ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.054.356,24 Ευρώ (€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (ήτοι 1.307.401,74 € με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α’), ως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011003478 2022-07-26).

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα σχετικά αρχεία της διακήρυξης είναι διαθέσιμα ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση