Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021 15:21

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 47.199,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 38.064,50€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 21PROC009318358 2021-10-06)

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή pdf

είναι διαθέσιμα για λήψη ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.