Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 10:12

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες σχεδίασης & παραγωγής υλικού δημοσιότητας & επικοινωνίας για το έργο «Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques – AquaNEX»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών σχεδίασης και παραγωγής υλικού δημοσιότητας και επικοινωνίας στο πλαίσιο του έργου «Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques – AquaNEX», του Προγράμματος Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 16.825,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009300770 2021-10-04)

H πλήρης πρόσκληση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ