Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 14:31

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας (Δασαρχείο Αμαλιάδας), Καλουσίου (Δασαρχείο Πατρών) & Σαρανταπήχου (Δασαρχείο Ξυλοκάστρου)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, συνολικού προϋπολογισμού 27.810,00€ (είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 24.610,62€ (χωρίς Φ.Π.Α.)  (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008941403 2021-07-19)

Η πλήρης διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης είναι διάθεσiμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση