Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 14:22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Ε.Φ.999.03 & 999.02 της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Ε.Φ.999.03 & 999.02 της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 22.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη και ποσοτική προσφορά για το σύνολο της προμήθειας μόνο βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007672101 2020-11-18)

Η πλήρης πρόσκληση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ