Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 14:33

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 35.100,00€ (τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 28.306,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007646004 2020-11-13)

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΥΔ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΑΝΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.