ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 47.199,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 38.064,50€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 21PROC009318358 2021-10-06) Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Τα παραρτήματα της διακήρυξης:…
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών σχεδίασης και παραγωγής υλικού δημοσιότητας και επικοινωνίας στο πλαίσιο του έργου «Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques – AquaNEX», του Προγράμματος Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 16.825,00…
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Δασαρχείου Ολυμπίας του Ε.Φ. 999.02 της Α.Δ.Π.Δ.Ε. &Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας μόνο βάσει τιμής.(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ:…
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων καθώς και scanner sheetfed για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 23.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008987930 2021-07-27) Η πλήρης πρόσκληση είναι…
Οι διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 5/2021 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου,…
Το Δασαρχείο Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2021» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της…
Σελίδα 1 από 34