ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Δασαρχείου Ολυμπίας του Ε.Φ. 999.02 της Α.Δ.Π.Δ.Ε. &Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας μόνο βάσει τιμής.(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ:…
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων καθώς και scanner sheetfed για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 23.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008987930 2021-07-27) Η πλήρης πρόσκληση είναι…
Οι διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 5/2021 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου,…
Το Δασαρχείο Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2021» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, συνολικού προϋπολογισμού 27.810,00€ (είκοσι επτά χιλιάδες…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 59.400,00€ (πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 47.903,23€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (επαναπροκήρυξη του Τμήματος 1 της…
Επανάληψη της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων στην χωρική επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», cpv: 45110000-1, προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ). Η πλήρης απόφαση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η περίληψη διακήρυξης, η διακήρυξη, το Τυποποιημένο…
Σελίδα 1 από 34