Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2023 14:18

Διορισμός μετακλητού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Με βάση την υπ.αριθμ. 86782/19-12-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1183/Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2022, ορίζεται ο Δημήτριος Κατσαρός, μόνιμος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών - Δασολόγων με βαθμό Α’, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.