Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2022 14:19

5η Τροποποίηση της αρ.12485/22-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ6Η84653Π8-Υ9Ω) Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη ΠΕ Αργολίδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Αργολίδας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ