Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 13:12

4η Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Π.Ε. Αχαΐας

 Ανακοίνωση της 4ης τροποποίησης της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής

Από την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, ανακοινώνεται ότι με την με αριθ. 95515/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΕΟΟΡ1Φ-Θ66) απόφαση, την οποία επισυνάπτουμε, τροποποιείται η αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασή μας ως εξής:

1. Σε συνέχεια του άρθρου 147 του ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α΄) τροποποιούμε την αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασή μας, που αφορά ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς μέρος της παραγράφου Β. και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής:

«Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 12-03-2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 15-07-2022 ημέρα Παρασκευή και για τους κατοίκους εσωτερικού, αλλά και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ), 99463/10-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΚ5ΟΡ1Φ-Κ7Ξ), 195672/10-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΧΟΡ1Φ-Ν3Τ) & 50636/31-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΩΙΟΡ1Φ-7ΑΙ) αποφάσεις μας.

 Ο Διευθυντής Δασών Αχαΐας

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

 Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Αχαΐας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ