Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022 12:23

4η Τροποποίηση της αρ.7169/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ) Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη ΠΕ Λευκάδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Λευκάδας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ