Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 11:41

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο 02-12-2021 της με αριθ. κατ. 59/2021 από 19-10-2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 02-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 59/2021 από 19-10-2021 αίτησης - κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά των Αγγελόπουλου Μενύχτα κλπ, (συν 400), με την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 13.12.2010 και αριθμό κατάθεσης 372/2010, για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ, με αριθμό 1004850/381/0010/29-01-2008, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. τ.Α.Α. & Π.Θ.’ 57/11-02-2008.

Το πλήρες κείμενο της ειδοποίησης-κλήσης είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση