Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 09:39

1η Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη (ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ) όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας εκτός των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου & Νεράτζης

1η Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 11984/22-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ) απόφασης της Δ/νσης Δασών Κορινθίας περί ανάρτησης του δασικού χάρτη όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας Περιφερείας Πελοποννήσου εκτός των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013) και Πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Το πλήρες κείμενο της απόφασης από τη Δ/νση Δασών Κορινθίας είναι διαθέσιμο εδώ