Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 12:56

Tροποποίηση της με αρ. πρωτ. 134/15.01.2021 (ΑΔΑ:ΩΗΩΡΟΡ1Φ-ΦΒΤ) Απόφασης Δ/νσης Δασών Ζακύνθου με θέμα "Ανάρτηση δασικού χάρτη για το σύνολο της Π.Ε. Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του"

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Ζακύνθου είναι διαθέσιμο εδώ