Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 21:47

Ενημέρωση για ανάρτηση πίνακα στοιχείων θαλάσσιας έκτασης για παραχώρηση με την Διαδικασία της Μοριοδότησης

Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, και συγκεκριμένα στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.alieia.minagric.gr/node/329, έχει αναρτηθεί σχετική έγγραφη ανακοίνωση με συνημμένο πίνακα στοιχείων θαλάσσιας έκτασης για παραχώρηση με την διαδικασία της μοριοδότησης.

Στην εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση είναι διαθέσιμο το σχετικό έγγραφο ανακοίνωσης καθώς και το ΦΕΚ της υπ’ αριθμ. 521/53656/16.05.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1780) όπως διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄2069).