Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) βάσει του Ν.3882/2010

Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών,  εφαρμογή του Ν.3882/2010 - Ευρωπαική Οδηγία INSPIRE

Γεωχωρικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα περιγράφουν φυσικά ή νοητά αντικείμενα τα οποία μπορούν να έχουν γεωγραφική αναφορά.

Η Οδηγία ΙNSPIRE "Infrastructure for Spatial Information in the European Community" Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει σαν στόχο την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ Δημοσίων αρχών στην ΕΕ με ενιαίο τεχνικό και θεσμικό τρόπο.

Ο Ν.3882/2010 ενσωματώνει την Οδηγία INSPIRE στο Εθνικό Δίκαιο.

Σε εφαρμογή του Ν. 3882/2010 έγινε σύσταση και ορισμός μελών διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Με βάση το άρθρο 19 του Ν.3882/2010, το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει την διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων :

α) των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των Δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,
β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των Δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,
γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),
δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο,
ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες Δημόσιες αρχές και τρίτους.

Με βάση τον Ν.4164/2013, το ΥΠΕΚΑ (Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και την εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE.  τηλ. 213-1515261


Η Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων :  www.geodata.gov.gr

Ενέργειες ΚΟΣΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου :

Ο ρόλος των ΚΟΣΕ (Ημερίδα Πάτρα 1-12-2011)  pdf

Ενημερωτική Συνάντηση μελών ΚΟΣΕ στην Πάτρα στις 16-1-2012   word

Πρακτικό Νο1 συνάντησης των μελών ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου       pdf

Συνεργασία των Υπηρεσιών με τα μέλη του ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  pdf

Επιστολή Προέδρου ΟΚΧΕ υπ αριθ. 6968/20-12-2011    pdf

Αρχείο καταλόγου γεωχωρικών πληροφοριών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (15-3-2012)         pdf

Σχέδιο ετήσιας αναφοράς ΚΟΣΕ Αποκ/μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  pdf 

Αρχείο καταλόγου γεωχωρικών πληροφοριών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 2012               pdf

Aνακοίνωση της έναρξης λειτουργίας των πρώτων Διαδικτυακών Υπηρεσιών της INSPIRE και της ΕΥΓΕΠ  pdf

Οδηγίες και εργαλεία για τα μέλη των ΚΟΣΕ    (Ενέργειες μέλών ΚΟΣΕ μέχρι Απρίλιο 2013)

Καταγραφή Στοιχείων ΚΟΣΕ Δημοσιών Αρχών  pdf 

Πανευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση– Απολογισμός, αξιολόγηση και επόμενα βήματα Οδηγίας INSPIRE   pdf