Βιότοποι, φορείς διαχείρισης, Αλυκές, Μετρήσεις ρύπων

 Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 2007-2013        


Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αμβρακικού Κόλπου  (Μάρτιος 2010) 


 Φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (Link)


Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς   (Link)


 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  (Link)


Οι Εθνικές περιοχές στο Δίκτυο NATURA-2000 αναφέρονται στην ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432Β) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000»

 

ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : Η μεγαλύτερη αλυκή της Ελλάδας με έκταση 11.220 στρέμματα και ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 120.000 Τόννων πρωτογενούς άλατος. URL:  http://www.saltworks.gr

Οι χώροι των αλυκών, κατεξοχήν πεδία των τεχνολογικών και πολιτισμικών δρωμένων του παρελθόντος, αποτελούν ταυτόχρονα έξοχα ενδιαιτήματα μεγάλου αριθμού βιολογικών ειδών. 
Η φυσική ιστορία κάποιων από αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τέτοιους υπεραλμυρούς λειμώνες.
Οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ είναι ο φορέας λειτουργίας των αλυκών Μεσολογγίου, ανοίκει στο Ελληνικό Δημόσίο και ιδρύθηκε το 1988 με πρωταρχικό στόχο την οικονομική εξυγείανση των βιώσιμων αλυκών απανταχού της Ελλάδος μέσω εκμηχάνισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των, ούτως ώστε η χώρα σύντομα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης όσον αφορά τις ανάγκες της σε πρωτογενές αλάτι. 
Αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της προγενέστερης ανθούσας Εταιρείας Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978 ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ και συνίστατο απλώς από τη φερώνυμη αλυκή. Με την προσάρτηση των μικροτέρων, ο συνολικός αριθμός αλυκών που υπάγονται σήμερα στην Εταιρεια ανήλθε σε οκτώ.
Γι' αυτό, παράλληλα με τον προαναφερθέντα, πάγιο στόχο των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ αποτελεί η διατήρηση της φυσικής και η ανάδειξη της πολιτισμικής ελληνικής κληρονομιάς στους χώρους των υπό την κυριότητά τους αλυκών.
Έτσι, η Εταιρεία έχει στο παρελθόν έμπρακτα ενδιαφερθεί για τη μελέτη και προστασία της άγριας ζωής στις αλυκές, δρα με τις αρχές της αειφορίας, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ίδρυση μουσείου αλυκής για πρώτη φορά στη χώρα.

Μετρήσεις και Παρακολούθηση της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Πάτρας : 

Σταθμοί Μέτρησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Πάτρας :

 α) Σταθμός Πλατείας Δροσοπούλου (πλησίον Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου).

 β) Σταθμός Πλατείας Γεωργίου (άνω μέρος της πλατείας).

 Οι μετρήσεις και η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Πάτρας γίνονται στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της ΠΔΕ με επιβλέπουσα Υπηρεσία την ΔΙΠΕΧΩ/ΠΔΕ.

Η διαχείριση των σταθμών, η καταγραφή των τιμών, η παρακολούθηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Πάτρας και η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται από την Ομάδα Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Πάτρας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος :  Δρ. Ευάγγελος A. Μαραζιώτης , τηλ. 2610-420806


ΜΕΤΡΗΣΗ :                                ΤΙΜΕΣ ΟΡΙΩΝ :
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) σε mg/m3 (οδηγία 2000/69/ΕΚ)  Η μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή να μην υπερβαίνει τα 10 mg/m3
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SO2) σε μg/m3 (οδηγία 1999/30/ΕΚ)   Η μέση ημερήσια τιμή να μην υπερβαίνει περισσότερο από 3 φορές το χρόνο 125 µg/m3
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO2) σε μg/m3 (οδηγία 1999/30/ΕΚ)  Η μέση ετήσια τιμή να μην υπερβαίνει 40 μg/m3
ΟΖΟΝ (Ο3) σε μg/m3  (μόνο στο σταθμό Δροσοπούλου) (οδηγία 2002/3/ΕΚ) Από 1/1/2010, η μέγιστη ημερήσια μέση 8ωρη τιμή να μην υπερβαίνει περισσότερες 
από 25 φορές/έτος και για διάστημα 3 ετών τα 120 μg/m3. 
Όριο ενημέρωσης αν η μέση ωριαία τιμή υπερβεί τα 180 μg/m3
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (PM10) σε μg/m3 (οδηγία 1999/30/ΕΚ) Η μέση ημερήσια τιμή να μην υπερβαίνει περισσότερο από 35 φορές το χρόνο τα 50μg/m3. 
Η μέση ετήσια τιμή να μην υπερβαίνει 40μg/m3
Θερμοκρασία σεC  
RH:%  
WS σεm/s  


Ατμοσφαιρικοί Ρύποι & Μετεωρολογικά στοιχεία Πάτρας (Aυγουστος 2011) :

Σταθμός Πλατείας Δροσοπούλου :

                                      Μέσες ημερήσιες τιμές :                                                                                                                                          Μέγιστες ημερήσιες τιμές : 

drosop mean                      drosop max

  Σταθμός Πλατείας Γεωργίου :

Μέσες ημερήσιες τιμές :                               Μέγιστες ημερήσιες τιμές :

georgiou mean georgiou max