Πράξεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Τίτλος
Title

Παρακολούθηση/διαχείριση των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ
Monitoring/Management of bathing waters according to the requirements of directive 2006/7/EC

Περιφέρεια
Region

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Region of Peloponnese

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Operational Programme

12- Πελοπόννησος
12- Peloponnese

Φορέας Λειτουργίας
Project Operator

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου
Water Division of Peloponnese

Προϋπολογισμός
Budget

423.390,81 €

Ταμείο
Fund

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
European Regional Development Fund (ERDF)

Περιγραφή
Project description

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης , σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης, προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ακτών κολύμβησης
Monitoring of the quality of Bathing water, bathing shore ID registration, supply of bathing shore information plates

Οφέλη
Benefits

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και στη συμμόρφωση με την οδηγία 2006/7/ΕΚ.
The program aims to protect public health and the environment and to comply with Directive 2006/7 / EC.

Φωτογραφίες
Photos

 
ydata 1 ydata 3
ydata 2 ydata 4

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/7/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

289.274,13 €

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

22/02/2016