Τετάρτη, 20 Μαϊος 2020 11:44

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2020»

Το Δασαρχείο Αγρινίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2020» προϋπολογισμού 16.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτων 15% & ΦΠΑ 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006715622 2020-05-15).

 Η περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η πλήρης διακήρυξη του διαγωνισμού είανι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση