Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 13:50

Ανακοίνωση επί της διακήρυξης 10/2019 περί ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια του έργου: «Προμήθεια Πληροφοριακών Πινακίδων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Περίοδο 2016-2022»

Ανακοινώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην υπηρεσία εξαιτίας διακοπής της διασύνδεσης με το δίκτυο οπτικών ινών και το σύστημα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την διακήρυξη 10/2019 περί Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια του έργου : «Προμήθεια Πληροφοριακών Πινακίδων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Περίοδο 2016-2022» δεν θα συνεδριάσει την 24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. ως αναφέρεται στην διακήρυξη αλλά σε νεότερη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση.