Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 16:15

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του έργου: «Ανάθεση εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών σύνταξης διαχειριστικών μελετών Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Ζαρούχλας & Δημόσιου Δάσους Περιθωρίου»

Το Δασαρχείο Αιγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τις εργασίες: «Ανάθεση εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών σύνταξης διαχειριστικών μελετών Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Ζαρούχλας ορίων Δήμου Αιγιαλείας έκτασης 4.166,00 Ha και Δημόσιου Δάσους Περιθωρίου ορίων Δήμου Αιγιαλείας έκτασης 1.755,00 Ha», (λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τον προσδιορισμό και την καταγραφή του ξυλώδους κεφαλαίου και της αύξησης αυτού, καθώς και ειδική μελέτη και περιγραφή των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα) CPV: 77231300-1 (Υπηρεσίες διαχείρισης δασών), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής και με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών εργασιών του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την αριθ. 241594/24-10-2019 (ΑΔΑ: Ω895ΟΡ1Φ-Ω1Ν) απόφαση του Διευθυντή Δασών Αχαΐας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, συνολικού προϋπολογισμού 44.961,06 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ή 36.258,92 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005781820 2019-10-31)

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF, HTML & XML (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ 6/11/2019)

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.