Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 13:24

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Σύνταξη Μητρώου Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2016-2022»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Σύνταξη Μητρώου Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2016-2022», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (54.560,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44.000,00 ευρώ, ΦΠΑ: 10.560,00 ευρώ) (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005570832 2019-09-17)

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF & XML

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.