Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 11:00

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2019»

Το Δασαρχείο Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύµφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4412/16 µε το σύστηµα µειοδοσίας στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών για την ανάθεση του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμού 7.200,00EΥΡΩ (με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005288288 2019-07-17)

 

 Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Η πλήρης διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.