Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 10:22

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου και καθαρισμού αντιπυρικών ζωνών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Θέλπουσας έτους 2019»

Το ∆ασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου και καθαρισμού αντιπυρικών ζωνών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Θέλπουσας έτους 2019», µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. 145584/8-7-2019 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Αρκαδίας και τη σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Βυτίνας που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. 126072/10-6-2019 απόφαση ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 18.000,00 € µε ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005268867 2019-07-15).

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.