Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 10:05

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Ακράτας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Αχαΐας, διακηρύσσει ότι διενεργείται Α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Ακράτας, στο κέντρο της πόλης της Άνω Ακράτας Δήμου Αιγιάλειας, σε σημείο που να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών ως και η ομαλή κίνηση και η ευχερής στάθμευση των οχημάτων τους.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) 65,63τ.μ. (52,50τ.μ. ωφέλιμη επιφάνεια και 13,13τ.μ. για λοιπούς χώρους).

Το κτίριο που θα μισθωθεί θα πρέπει να είναι ενιαίο, σύγχρονο και λειτουργικό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η άνετη και ασφαλής παραμονή όσων εργάζονται και το επισκέπτονται.

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/ κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων ΕΥΡΩ (200,00€). Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν ιδιοκτήτες ακινήτων: (α) ολοκληρωμένων και (β) ημιτελών, με την προϋπόθεση ότι το ημιτελές ακίνητο θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση το αργότερο εντός ενός έξι μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η μίσθωση αρχίζει από την εγκατάσταση της Υπηρεσίας και λήγει μετά δώδεκα (12) έτη, η δε δημοπρασία θα διενεργηθεί την 24.01.2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα από 10.00π.μ έως 10.30π.μ. στα Γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαϊας (Γούναρη 11 Α , 1ος όροφος )

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος υποχρεούνται στην υποβολή εγγράφου προσφοράς, συνοδευομένης από εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 1/10 του προσφερομένου ετήσιου μισθώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την διακήρυξη από την υπηρεσία μας (Γούναρη 11 Α , 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.