Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 16:04

Σύγκληση επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Στο πλαίσιο της με αριθ.πρωτ. 233541 /24-10-2018 (Αρ. 14/2018) Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σας γνωρίζουμε ότι η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης θα συγκληθεί την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση Οικονομικού της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 2 όροφος) προκειμένου να πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

 

H Πρόεδρος

Βασιλάκη Αθηνά