Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 08:54

Ματαίωση Διαδικασίας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Β΄ τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2018»

Το Δασαρχείο Αγρινίου αποφάσισε τη ματαίωση της αριθμ. 221774/11-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003828548) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Β΄ τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2018» καθώς και της αριθμ. 221960/11-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΑΙΥΟΡ1Φ-2ΤΙ) Περίληψης της ως άνω Διακήρυξης, λόγω σφάλματος που διαπιστώθηκε σχετικού με την ασυμβατότητα του ποσού δημοπράτησης και του αντίστοιχου ποσού της 2. σχετικής Κατανομής.

Το σχετικό αρχείο είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ