Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 09:00

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργατών-εργατριών για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών στην Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00€ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 59.677,42€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003489869 2018-07-26)

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΥΔ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.

Προσοχή: Στις 27-7-2018 εκδόθηκε η εξής διευκρίνιση: Διευκρινίζουμε ότι στα συνοπτικά στοιχεία της διακήρυξης στη σελίδα 7 η καταληκτική ημερομηνία αναφέρει εκ παραδρομής Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. αντί του ορθού Δευτέρα 06 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. που αναφέρεται στις υπόλοιπες σελίδες της Διακήρυξης.