Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018 09:00

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: "Λειτουργία του δασικού φυτωρίου Πλατάνου Καλυβίων, έτους 2018"

Το Δασαρχείο Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018», εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.).

(Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 18PROC003358846 2018-07-03)