Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 09:53

Διακήρυξη Δημοπρασίας «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2018»

Το Δασαρχείο Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2018» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 123036/20-6-2018 (ΑΔΑ:Ω380ΟΡ1Φ-6ΒΝ) απόφαση Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Καλαμάτας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 118432/12-6-2018 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 18.000,00 € με ΦΠΑ.  (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ:18PROC003302770  2018-06-21)