Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 14:29

Κήρυξη διαγωνισμού προμήθειας παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα ως άγονου και έγκριση επανάληψής του

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου – Κήρυξη αυτού ως άγονου και έγκριση επανάληψής του.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ