Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 10:08

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση δαπανών του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance-Κλιματικά-Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση (Bluecoast)»

 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση δαπανών του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» με ακρωνύμιο ‘‘Bluecoast’’ και κωδικό ΟΠΣ “5030943”, και δικαιούχο την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020»

Η πλήρης πρόσκληση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ