Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2019 10:06

Υποβολή Υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1256/1982

Εγκύκλιος του τμήματος προσωπικού προς υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1256/1982 στην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου από όσους υπαλλήλους εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω νόµου

Σας υπενθυµίζουµε την υποχρέωση προς υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1256/1982 στην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Α΄ δεκαπενθήµερο κάθε Ιανουαρίου και Ιουλίου από όσους υπαλλήλους εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω νόµου σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν αφορούν το διάστηµα του Α΄ εξαµήνου 2019.

Υπόχρεοι προς υποβολή των δηλώσεων είναι: α) οι εργαζόµενοι στην υπηρεσία µας οι οποίοι κατέχουν παράλληλα και άλλη θέση στον ∆ηµόσιο Τοµέα ή είναι συνταξιούχοι, β) όσοι εκ των εργαζοµένων λαµβάνουν πρόσθετες αποδοχές από συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές, οµάδες εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αµοιβή από οποιαδήποτε αιτία (αµοιβές από ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα,  ειδικούς  λογαριασµούς,  συγγραφική  δραστηριότητα,  πρόσθετη διδασκαλία, επιµίσθια κ.τ.λ. ), τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά καθώς και το χρονικό διάστηµα που αφορούν.

Κατόπιν προφορικής επικοινωνίας µε την 13η  Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σας γνωρίζουµε ότι δεν απαιτείται από  κάθε  υπάλληλο ξεχωριστά δήλωση για τις υπερωρίες που λαµβάνει, αλλά βεβαίωση από τον Προϊστάµενο κάθε ∆ιευθύνσεως για όλους όσους εκ των υπαλλήλων της ∆/νσεώς του λαµβάνουν τέτοιες ότι οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν τις υπερωρίες που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα όρια των πρόσθετων αποδοχών που θέτει ο νόµος.

Η παράλειψη υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης από τους υποχρέους συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.

Παρακαλούµε όπως ενηµερωθούν µε ευθύνη των Προϊσταµένων ενυπογράφως όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών. Τα Τµήµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νοµικών προσώπων παρακαλούνται να διαβιβάσουν το σχετικό στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα Νοµικά Πρόσωπα που εποπτεύουν, προκειµένου αυτά να αποστείλουν τις σχετικές δηλώσεις απ’ ευθείας στην αρµόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, παρακαλούνται όλες οι ∆ιευθύνσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης όπως έχουν συγκεντρώσει και αποστείλει τις δηλώσεις των υπόχρεων υπαλλήλων τους (συµπληρωµένες ως προς όλα τα στοιχεία που ζητούνται) στην ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης- Τµήµα Προσωπικού (υπ’ όψιν κ. Α. Κοσµόπουλου) ως και τις 12.7.2019.

Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή πατώντας εδώ