Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδηγός εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

Το Ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας  


Ο Συνήγορος του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή)

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)  (Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας του Σώματος Επιθεωρητων ΔΔ, τηλ. 2610343571) 

Έλεγχος Εφαρμογής Νομοθεσίας από το Σώμα Επιθεωρητών Eλεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Συγγρού 60, ΤΚ 11742 ΑΘΗΝΑ τηλ. 2132158800


Ο Ισχύον Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007)
  

Οδηγός καλής συμπεριφοράς Δημοσίων υπαλλήλων (Οδηγός από τον Συνήγορο του Πολίτη)  

Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων & Πολιτών - Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς: 
Σχετική Εγκύκλιος
 
   -  Οδηγός από τον Συνήγορο του Πολίτη 


Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών Υπαλλήλων
   -   Nόμος 4057/2012  

Νομική Προστασία μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων  


Τρέχοντες Κωδικοί CPV
      (Για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων)


(CPV : κωδικοί που περιλαμβάνουν έως εννέα ψηφία στα οποία αντιστοιχεί τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο μιάς σύμβασης)


Simap - Πληροφοριές σχετικά με Ευρωπαικές προκηρύξεις Δημοσίων συμβάσεων