ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Ναυπάκτου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρησης ορεινού δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ναυπάκτου έτους 2019» (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005790230 2019-11-01).
Το Δασαρχείο Αιγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τις εργασίες: «Ανάθεση εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών σύνταξης διαχειριστικών μελετών Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Ζαρούχλας ορίων Δήμου Αιγιαλείας έκτασης 4.166,00 Ha και Δημόσιου Δάσους…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης ετών 2020 & 2021 : Aμόλυβδη βενζίνη (CPV: 09132100-4), πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5), υγραέριο κίνησης (CPV: 09133000-0), πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134100-8), ADBLUE (CPV: 09222000-1), συνολικού προϋπολογισμού 784.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου και επίβλεψης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS 2017ΕΠ60160009, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)», στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS 2017ΕΠ60160009, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα προμήθειας εξοπλισμού για το έργο «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece – Albania…
Το Δασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2028” ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ», με το σύστημα…